Maraton Halloween

Zapraszamy wszystkich fanów horrorów na noc z Maratonem Halloween! Spotykamy się 31 października o godzinie 21:00 w Kinie! Przed nami 3 nowości: Raz, dwa, trzy...Wchodzisz do gry, Dark Windows, Hunt Club. Cena karnetu 40 zł.

KUP KARNET

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Maratonu Horrorów Halloween. Zakup biletu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo osoby poniżej 18. roku życia znajduje się w Załączniku nr 1.

Raz, dwa, trzy... Wchodzisz do gry

Grupa dzieciaków z Salem (tak, tego Salem) znajduje przeklęty nóż i przypadkiem uwalnia demoniczną siłę, która zmusza ich by wzięli udział w krwawej grze. Takiej, której nie da się wygrać. Zasady są zmienne jak kaprysy demona i wszystko wskazuje na to, że w Salem znów dojdzie do tragedii.

Dark Windows

Grupa nastolatków wybiera się na wycieczkę do odizolowanego domku letniskowego na wsi. To, co zaczyna się jako spokojna ucieczka, zamienia się w przerażający koszmar, gdy zamaskowany mężczyzna zaczyna ich terroryzować w najbardziej makabryczny sposób.

Hunt Club

Mężczyzna zwabia kobiety na prywatną wyspę, obiecując im 100 tysięcy dolarów za udział w polowaniu. Na miejscu okazuje się, że to one mają być zwierzyną.

Do pobrania:

REGULAMIN MARATONU HORRORÓW

Załącznik nr 1 - Zgoda rodzica  

 


REGULAMIN MARATONU HORRORÓW 
STUDYJNE KINO CYFROWE WRZOS
31 października 2023, godz. 21:00
 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Maratonów Horrorów jest Centrum Kultury w Świeciu, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 139, 86-100 Świecie, NIP: 5591005189,  zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Regulamin określa zasady obowiązujące podczas Maratonu Horrorów w Studyjnym Kinie Cyfrowym WRZOS; ul Wojska Polskiego 139, 86-100 Świecie. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi, bezpieczeństwa Widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego uczestnictwa w naszych imprezach.

 § 2 Bilety

 1. Osoba chcąca wziąć udział w Maratonie Horrorów (zwana dalej Widzem) nabywa jeden bilet uprawniający do wstępu na wszystkie seanse odbywające się w ramach Maratonu Horrorów.
 2. Jeden bilet uprawnia do udziału wyłącznie jedną osobę.
 3. Repertuar Maratonu Horrorów zawiera seanse filmowe przeznaczone dla określonej kategorii wiekowej. Bilet może nabyć jedynie osoba, która ukończyła odpowiedni wiek lub osoba, która przedstawi zgodę opiekuna prawnego na uczestnictwo w imprezie zwanej dalej Maratonem Horrorów. Pracownicy kina mają prawo żądać okazania odpowiedniego dokumentu potwierdzającego wiek widza lub zgodę na uczestnictwo przy zakupie biletu, a także przed wejściem na salę kinową.
 4. Kontrola biletów odbywa się przed wejściem na teren sali kinowej, a ponadto może być przeprowadzana po każdej przerwie między seansami. Bilet należy zachować do ewentualnej kontroli przez cały czas trwania Maratonu Horrorów.
 5. Zakup biletu jest równoznaczny z zapoznaniem się z Programem Maratonu Horrorów i wyrażeniem zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Bilety można nabyć w kasie Kina lub za pomocą strony internetowej biletyna.pl
 7. Zwrotu lub wymiany biletu można dokonać w kasie Kina, najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem pierwszego seansu Maratonu Horrorów, okazując bilet wraz z paragonem fiskalnym. Kasjer ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu niewykorzystanego biletu jeśli zwrot biletu następuje po rozpoczęciu pierwszego seansu Maratonu Horrorów, a Widz nie wykorzystał lub częściowo nie wykorzystał biletu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.
 8. Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony w taki sposób, iż nie jest możliwe jego odczytanie nie uprawnia do uczestniczenia w Maratonie Horrorów, nie podlega wymianie ani zwrotowi. Pracownicy Kina mają prawo żądać okazania odpowiedniego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do nabycia biletu ulgowego (legitymacji szkolnej, legitymacji studenckiej, dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości) przy zakupie biletu , a także przed wejściem na salę kinową.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za cenniki drukowane w środkach masowego przekazu.

 § 3 Uczestnictwo w Maratonie Horrorów

 1. Wejście na teren sali kinowej możliwe jest jedynie po okazaniu pracownikowi Kina ważnego biletu uprawniającego do udziału w Maratonie Horrorów.
 2. Osoby poniżej 13 roku życia będą wpuszczane na salę kinową wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby poniżej 18 roku życia będą wpuszczane na salę kinową po okazaniu pisemnej zgody opiekuna prawnego (wzór w Załączniku nr 1).
 3. Miejsca na sali są numerowane i należy zajmować je zgodnie ze wskazaniami określonymi na bilecie.
 4. Podczas Maratonu Horrorów na terenie Kina oraz sali kinowej zabrania się:
 • spożywania alkoholu i innych środków odurzających;
 • palenia papierosów lub korzystania z elektronicznych papierosów oraz urządzeń i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu;
 • głośnego zachowania podczas seansu zakłócającego oglądanie filmów, w tym korzystania z telefonu komórkowego lub innego urządzenia emitującego dźwięk lub światło;
 • dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu lub dźwięku.
 1. Pracownik Kina ma prawo, mimo okazania ważnego biletu, odmówić wstępu na salę Widzowi, który:
 • jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
 • zachowuje się agresywnie lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu pozostałych widzów lub pracowników Kina;
 • próbuje wnieść na salę alkohol, inne środki odurzające lub artykuły spożywcze zakupione poza Kinem;
 • próbuje wnieść na salę broń, materiały wybuchowe lub łatwopalne albo inne niebezpieczne
 • narzędzia lub przedmioty;
 • nie spełnia wymogu ukończenia odpowiedniego wieku, jeśli seans filmowy przeznaczony jest dla określonej kategorii wiekowej widzów, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego lub przedstawi jego pisemną zgodę, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
 • nie spełnia wymogu ukończenia 18 roku życia i nie posiada pisemnej zgody opiekuna prawnego na udział w Maratonie Horrorów.
 1. Pracownik Kina ma prawo zażądać od widza opuszczenia sali w przypadku naruszenia przez niego zasad określonych niniejszym Regulaminem, w szczególności w przypadku:
 • nieokazania pracownikowi Kina, na jego żądanie, ważnego biletu uprawniającego do udziału w Maratonie Horrorów;
 • głośnego zachowania podczas seansu zakłócającego oglądanie filmów, w tym korzystania
  z telefonu komórkowego lub innego urządzenia emitującego dźwięk lub światło;
 • dokonywania podczas seansu jakiejkolwiek rejestracji obrazu lub dźwięku;
 • spożywania alkoholu lub innych środków odurzających;
 • palenia papierosów i korzystania z elektronicznych papierosów oraz urządzeń i przedmiotów
  o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu.
 1. Widz, który z przyczyn określonych w § 3 ust. 4 i 5 nie został wpuszczony na salę kinową lub został wyproszony z sali, nie przysługuje uprawnienie do żądania zwrotu wartości zakupionego,
  a niewykorzystanego biletu.
 2. W przypadku uporczywego lub rażącego naruszania zasad określonych w niniejszym Regulaminie pracownicy kina mają prawo wezwania ochrony obiektu lub Policji.
 3. Osoby niszczące mienie Kina ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice lub opiekunowie prawni.

 § 4 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Maratonu Horrorów dostępny jest na stronie internetowej www.oksir.eu oraz
  w siedzibie Organizatora.
 2. Regulamin Maratonu Horrorów obowiązuje od dnia 20.10.2022 roku.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru Maratonu Horrorów. W przypadku zmiany repertuaru Maratonu Horrorów Widzowi przysługuje prawo do zwrotu lub wymiany zakupionego biletu, zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 9.
 4. Wszelkie skargi i reklamacje dotyczące organizacji Maratonu Horrorów należy zgłaszać osobiście do kierownika Kina lub drogą pocztową na adres Organizatora.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

31.10.2023 21:00

Studyjne Kino Cyfrowe WRZOS, Wojska Polskiego 139 , 86-100, Świecie

Bilet 40 zł