Maraton Horrorów

Lubicie się bać? To koniecznie musicie odwiedzić nas 18 sierpnia ponieważ przygotowaliśmy propozycję dla ludzi o mocnych nerwach! Czekają na Was trzy horrory - premierowo „Mów do mnie” oraz popremierowo „Odejdź” i „Play Dead”. Bilety w cenie 30 zł do nabycia w Kasie kina WRZOS.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Maratonie Horrorów. Zakup biletu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo osoby poniżej 18. roku życia znajduje się w Załączniku nr 1

„Odejdź"

Przerażająca historia o konfrontacji z demonami przeszłości. Pewnej deszczowej nocy na cmentarzu w Stanach Zjednoczonych policjant znajduje porzucone niemowlę. Dziewczynka jest owinięta w kocyk z satanistycznymi symbolami, a na szyi ma zawieszony wilczy krzyż. Przy dziecku nie pozostawiono żadnej wiadomości. 20 lat później dorosła już Hunter sama musi rozwiązać tajemnicę swojego porzucenia i tożsamości biologicznych rodziców. Testy genetyczne, kocyk oraz wilczy krzyż to tropy prowadzące do Norwegii. Hunter jest coraz bliżej odkrycia przerażającej prawdy, jednak pojawiająca się w jej wizjach mroczna postać ostrzega ją: ODEJDŹ!

  

„Play Dead"

Studentka kryminologii Chloe pozoruje własną śmierć, by wniknąć do kostnicy. Ta śmiała akcja to jedyna szansa na przejęcie dowodu, który mógłby obciążyć jej brata w sprawie o morderstwo. Gdy Chloe wybudza się w zimnym prosektorium, odkrywa, że zatrudniony tam koroner prowadzi na boku makabryczną działalność. Okazuje się, że najbardziej przerażającą rzeczą w kostnicy nie są martwi, lecz żywi.

 

„Mów do mnie"

Grupa przyjaciół organizuje imprezy, podczas których łączą się z zaświatami za pomocą zabalsamowanej dłoni. Każdy, kto weźmie ją do ręki i wypowie słowa: "Mów do mnie", oddaje swoje ciało we władanie demona. Panuje tylko jedna żelazna zasada: kontakt nie może przekroczyć 90 sekund. Gdy jeden z uczestników zabawy łamie zasady, życie każdego z nich zamieni się w koszmar.

 

Do pobrania:

REGULAMIN MARATONU HORRORÓW

Załącznik nr 1 - Zgoda rodzica

REGULAMIN MARATONU HORRORÓW

STUDYJNE KINO CYFROWE WRZOS 18 sierpnia 2023, godz. 21:00
§ 1 Postanowienia ogólne


1. Organizatorem Maratonu Horrorów jest Centrum Kultury Świecie, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 139, 86-100 Świecie, NIP: 5591005189, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Regulamin określa zasady obowiązujące podczas Maratonu Horrorów w Studyjnym Kinie Cyfrowym WRZOS; ul Wojska Polskiego 139, 86-100 Świecie. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi, bezpieczeństwa Widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego uczestnictwa w naszych imprezach.


§ 2 Bilety


1. Osoba chcąca wziąć udział w Maratonie Horrorów (zwana dalej Widzem) nabywa jeden bilet uprawniający do wstępu na wszystkie seanse odbywające się w ramach Maratonu Horrorów.
2. Jeden bilet uprawnia do udziału wyłącznie jedną osobę.
3. Repertuar Maratonu Horrorów zawiera seanse filmowe przeznaczone dla określonej kategorii wiekowej. Bilet może nabyć jedynie osoba, która ukończyła odpowiedni wiek lub osoba, która przedstawi zgodę opiekuna prawnego na uczestnictwo w imprezie zwanej dalej Maratonem Horrorów. Pracownicy kina mają prawo żądać okazania odpowiedniego dokumentu potwierdzającego wiek widza lub zgodę na uczestnictwo przy zakupie biletu, a także przed wejściem na salę kinową.
4. Kontrola biletów odbywa się przed wejściem na teren sali kinowej, a ponadto może być przeprowadzana po każdej przerwie między seansami. Bilet należy zachować do ewentualnej kontroli przez cały czas trwania Maratonu Horrorów.
5. Zakup biletu jest równoznaczny z zapoznaniem się z Programem Maratonu Horrorów i wyrażeniem zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Bilety można nabyć w kasie Kina 
7. Zwrotu lub wymiany biletu można dokonać w kasie Kina, najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem pierwszego seansu Maratonu Horrorów, okazując bilet wraz z paragonem fiskalnym. Kasjer ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu niewykorzystanego biletu jeśli zwrot biletu następuje po rozpoczęciu pierwszego seansu Maratonu Horrorów, a Widz nie wykorzystał lub częściowo nie wykorzystał biletu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.
8. Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony w taki sposób, iż nie jest możliwe jego odczytanie nie uprawnia do uczestniczenia w Maratonu Horrorów, nie podlega wymianie ani zwrotowi. Pracownicy Kina mają prawo żądać okazania odpowiedniego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do nabycia biletu ulgowego (legitymacji szkolnej, legitymacji studenckiej, dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości) przy zakupie biletu , a także przed wejściem na salę kinową.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za cenniki drukowane w środkach masowego przekazu.


§ 3 Uczestnictwo w Maratonie Horrorów


1. Wejście na teren sali kinowej możliwe jest jedynie po okazaniu pracownikowi Kina ważnego biletu uprawniającego do udziału w Maratonie Horrorów.
2. Osoby poniżej 13 roku życia będą wpuszczane na salę kinową wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby poniżej 18 roku życia będą wpuszczane na salę kinową po okazaniu pisemnej zgody opiekuna prawnego (wzór w Załączniku nr 1).
3. Miejsca na sali są numerowane i należy zajmować je zgodnie ze wskazaniami określonymi na bilecie.
4. Podczas Maratonu Horrorów na terenie Kina oraz sali kinowej zabrania się:
- spożywania alkoholu i innych środków odurzających;
- palenia papierosów lub korzystania z elektronicznych papierosów oraz urządzeń i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu;
- głośnego zachowania podczas seansu zakłócającego oglądanie filmów, w tym korzystania z
telefonu komórkowego lub innego urządzenia emitującego dźwięk lub światło;
- dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu lub dźwięku.
5. Pracownik Kina ma prawo, mimo okazania ważnego biletu, odmówić wstępu na salę Widzowi, który:
- jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
- zachowuje się agresywnie lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu pozostałych widzów lub pracowników Kina;
- próbuje wnieść na salę alkohol, inne środki odurzające lub artykuły spożywcze zakupione poza Kinem;
- próbuje wnieść na salę broń, materiały wybuchowe lub łatwopalne albo inne niebezpieczne
- narzędzia lub przedmioty;
- nie spełnia wymogu ukończenia odpowiedniego wieku, jeśli seans filmowy przeznaczony jest dla określonej kategorii wiekowej widzów, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego lub przedstawi jego pisemną zgodę, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
- nie spełnia wymogu ukończenia 18 roku życia i nie posiada pisemnej zgody opiekuna prawnego na udział w Maratonie Horrorów.
6. Pracownik Kina ma prawo zażądać od widza opuszczenia sali w przypadku naruszenia przez niego zasad określonych niniejszym Regulaminem, w szczególności w przypadku:
- nieokazania pracownikowi Kina, na jego żądanie, ważnego biletu uprawniającego do udziału w Maratonie Horrorów;
- głośnego zachowania podczas seansu zakłócającego oglądanie filmów, w tym korzystania z telefonu komórkowego lub innego urządzenia emitującego dźwięk lub światło;
- dokonywania podczas seansu jakiejkolwiek rejestracji obrazu lub dźwięku;
- spożywania alkoholu lub innych środków odurzających;
- palenia papierosów i korzystania z elektronicznych papierosów oraz urządzeń i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu.
7. Widz, który z przyczyn określonych w § 3 ust. 4 i 5 nie został wpuszczony na salę kinową lub został wyproszony z sali, nie przysługuje uprawnienie do żądania zwrotu wartości zakupionego, a niewykorzystanego biletu.
8. W przypadku uporczywego lub rażącego naruszania zasad określonych w niniejszym Regulaminie pracownicy kina mają prawo wezwania ochrony obiektu lub Policji.
9. Osoby niszczące mienie Kina ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice lub opiekunowie prawni.


§ 4 Postanowienia końcowe


1. Regulamin Maratonu Horrorów dostępny jest na stronie internetowej www.oksir.eu oraz w siedzibie Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru Maratonu Horrorów. W przypadku zmiany repertuaru Maratonu Horrorów Widzowi przysługuje prawo do zwrotu lub wymiany zakupionego biletu, zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 9.
3. Wszelkie skargi i reklamacje dotyczące organizacji Maratonie Horrorów należy zgłaszać osobiście do kierownika Kina lub drogą pocztową na adres Organizatora.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

18.08.2023 21:00

Studyjne Kino Cyfrowe WRZOS, Wojska Polskiego, 86-100, Świecie

30 zł