Zamek krzyżacki w Świeciu

„Rozbudowa i przebudowa Zamku krzyżackiego w Świeciu – ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury poprzez zwiększenie istniejącego potencjału Zamku krzyżackiego w Świeciu”

W dniu 27 lutego 2020 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie podpisał z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę na realizację ww. zadania.

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski konkursu Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-269/19 Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku, Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Inwestycje w zakresie kultury – polityka terytorialna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach prac realizowane będę następujące działania:
• roboty budowlane,
• promocja projektu.

W ramach prac budowlanych przewiduje się następujące prace:
• przebudowę budynku Zamku,
• odbudowę i remont baszt,
• budowę budynku kasy i toalety ogólnodostępnej,
• dobudowę krużganku; wraz z podnośnikiem przyściennym dla osób niepełnosprawnych,
• prace na terenie piwnic Zamku,
• utworzenie klatki schodowej,
• przebudowę parteru niskiego i wysokiego budynku, w tym utworzenie kaplicy i kapitularza oraz pomieszczenia biura Izby Regionalnej,
• instalacje wodno-kanalizacyjne,
• ogrzewanie,
• prace elektryczne, niskiego i średniego napięcia.

Celem projektu jest rozwój dziedzictwa kulturowego na terenie gminy Świecie poprzez przystosowanie Zamku krzyżackiego do nowych funkcji jakim jest stworzenie siedziby lokalnego muzeum – Izby Regionalnej.

Koszt całkowity zadania: 5 856 536,62 zł.
Wydatki kwalifikowalne: 4 761 411,89 zł.
Wydatki niekwalifikowalne: 1 095 124,73 zł.
Dofinansowanie z EFRR: 2 472 125,05 zł.

Okres realizacji 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r.

W związku z realizacją projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:

Wskaźniki produktu:
• Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.
• Liczba instytucji kultury objętych wsparciem – 1 szt.
• Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem – 1 szt.

Wskaźniki produktu zostaną osiągnięte w czerwcu 2021 r.

Wskaźniki rezultatu:
• Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem osoby/rok – wartość docelowa 15 697
• Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne
(odwiedziny/rok) CI 9 – wartość docelowa 3 500

Wskaźniki rezultatu zostaną osiągnięte w 2022 r.